Regulaminy i klauzula RODO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego INNOAESTHETICS.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym URL:  https://www.innoaesthetics.pl jest firma INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J., ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, posługująca się numerem NIP: 7792551391 (dalej jako Sprzedawca lub Usługodawca), posiadająca numer REGON: 524509590.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem URL: https://www.innoaesthetics.pl, (dalej jako sklep internetowy) odbywa się według regulaminu (dalej jako Regulamin) zamieszczonego poniżej oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako Ustawa o prawach konsumenta). Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ww. ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 5. Regulamin skierowany jest do Konsumentów (dalej jako Kupujący/Konsument), jak również do przedsiębiorców (dalej również jako Kupujący).
 6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że z warunków stosowanych w danym momencie przez Sprzedawcę wynika inaczej. Sprzedawca, okresowo, może oferować usługę dostawy bezpłatnie.
  2. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
  3. KLIENT lub USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę;
  7. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta;
  8. NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
  9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
  10. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa  i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  11. SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresami internetowym wskazanymi w niniejszym paragrafie
  12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Usługodawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
  13. WYMAGANIA TECHNICZNE  - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o ekranie nie mniejszym niż 4.0 cala (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna wersja przeglądarki internetowej: [Google Chrome, Google Chrome Mobile, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera Browser]; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: [1024×768].
  14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest firma INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J., ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań (Usługodawcą).
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej jako usługa elektroniczna).
 3. Klient usług świadczonych drogą elektroniczną jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
 4. W sklepie internetowym dostępne są usługi elektroniczne:
  1. konto;
  2. umożliwienie Klientom składania Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach  określonych niniejszym Regulaminem;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystanie z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach sklepu internetowego;
  6. newsletter.
 5. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji dla Klienta i potwierdzeniu poprawności wpisanych danych, co będzie komunikowane poprzez pocztę elektroniczną z adresu sklep@innoaesthetics.pl. W formularzu niezbędne jest uzupełnienie przez Klienta wszystkich pól oznaczonych gwiazdką. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, a Klient ma prawo, w dowolnym czasie, do usunięcia konta, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@innoaesthetics.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań. Usługodawca ma prawo, w dowolnym momencie do usunięcia konta Usługobiorcy w przypadku naruszeń niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,   w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego (za działanie zakłócające funkcjonowanie Sprzedawcy, Sklepu Internetowego może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia;
  5. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  6. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności.
 7. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia poprzez dodania przez Kupującego pierwszego produktu do koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch następujących kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu w pole „Przejdź do płatności” – do tego momentu istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest uzupełnienie przez Kupującego wszystkich pól oznaczonych gwiazdką. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą jego anulowania.
 8. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „E-mail” w sekcji: „Zapisz się do Newslettera” adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz mnie”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera (wypisania się z Newslettera) poprzez wybranie przycisku „Zrezygnuj” lub „Odsubsrkybuj” lub „Unsubscribe” w Newsletterze lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@innoaesthetics.pl czy też pisemnie na adres: ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań. W przypadku wysłania rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie Usługodawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia zrealizuje żądanie, o czym nie ma obowiązku poinformowania Usługobiorcy.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Kupującego ze sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego Klient może składać: za pośrednictwem Panelu Klienta, poczty elektronicznej wysłanej na adres sklep@innoaesthetics.pl lub pisemnie na adres: ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań.
 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§3 Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://innoaesthetics.pl/, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianego przez Klienta Produktu dokonywany jest poprzez dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płącę” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub innego równoznacznego.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 8. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia i opłacenia:
  1. w przypadku wpłaty na konto, Zamówienia są wysyłane w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
  2. w przypadku opcji zapłaty przy odbiorze (za pobraniem lub płatność kartą/gotówką w punkcie odbioru), Zamówienie złożone do godziny 11:00 zostanie wysłane tego samego dnia.
  3. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco – wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.
 9. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru na magazynie (o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną).
 10. Kiedy Klient nie odbierze Zamówienia (z odbiorem osobistym) w ciągu 7 dni kalendarzowych będzie ono anulowane.
 11. Zamówienie z opcją wysyłki będzie anulowane po 7 dniach kalendarzowych w momencie kiedy kontakt z Klientem jest niemożliwy bądź utrudniony poprzez podanie niepoprawnych danych. Jeśli Zamówienie zostało opłacone, należności zostaną zwrócone na konto Klienta.

§4 Zasady płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  1. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym przez Klienta w Punkcie handlowym Sprzedawcy
  2. gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki z Produktami od Spedytora,
  3. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. przelewem online – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu.
 3. W zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego Operatorem płatności online są:
  1. system płatności Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437. Tpay oferuje m.in. płatności BLIK, PayPal, przelewy on-line, Google Pay, czy płatności kartami.
  2. system płatności WooCommerce Payments
 4. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  1. imię i nazwisko albo firmę Klienta,
  2. numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
 5. Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§5 Dostawa zamówionych Produktów

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówiony produkt jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod wskazany adres lub do punktu odbioru DPD Pickup albo paczkomatu InPost (dalej łącznie jako Spedytor) w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu. Istnieje też możliwość odebrania zamówienia w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Koszt wysyłki jest odpłatny, chyba że cennik dostaw w zakładce “Dostawa i płatności” lub promocja komunikowana na stronie www.innoaesthetics.pl stanowi inaczej. Koszty przesyłki w całości obciążają Kupującego i są doliczane przez Sprzedającego do wartości zamówionych produktów, na co niniejszym Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża nieodwołalnie zgodę.
 4. Wysyłka za pośrednictwem Spedytora nastąpi po uprzednim mailowym potwierdzeniu zamówienia w terminie od 2 do 4 dni roboczych. Potwierdzenie nastąpi w momencie skompletowania zamówienia i w przypadku innej formy płatności niż pobranie, zaksięgowania wpłaty na koncie.
 5. Do czasu realizacji i dostawy Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty bez wad.
 7. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Produktów przez Klienta w Punkcie handlowym Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionych Produktów możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, w Punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy i usługi świadczone przez Spedytorów.
 9. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności Spedytora. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenie uszkodzenia opakowania, Kupujący powinien sporządzić w obecności Spedytora protokół szkody.
 10. W przypadku kiedy Konsument nie odbierze lub nie przyjmie paczki, ale wyrazi chęć ponownego nadania paczki przez Sprzedawcę, Konsument zostanie obciążony kwotą za ponowną wysyłkę, niezależnie od cennika dostaw.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad.
 2. W przypadku, kiedy sprzedany produkt ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z umową lub wadę prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie Kodeksu Cywilnego. Przyczyną złożenia reklamacji mogą być wady, o których Kupujący nie wiedział w momencie zawarcia umowy.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego: pisemnie na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@innoaesthetics.pl lub w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. W każdym przypadku Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy do jego siedziby wadliwy produkt.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mając zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
 4. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w ww. ustawach.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez informowania o tym Kupujących. Regulamin zamieszczony na stronie uznaje się za aktualnie obowiązujący.

§7 Prawo własności intelektualnej

 1. Zawartość strony w domenie www.innoaesthetics.pl podlega ochronie prawnej.
 2. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią własność Sprzedawcy.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jak i całości tego serwisu www jest zabronione.
 4. Wszystkie znaki firmowe i zdjęcia znajdujące się na stronie https://www.innoaesthetics.pl są własnością Sprzedawcy, który posiada do nich pełne majątkowe prawa autorskie.
 5. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich art. 79 pkt.1 wszelkie rozpowszechnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie w całości lub wykorzystywanie ich fragmentów bez pisemnej zgody ich właściciela jest złamaniem tego prawa i jest objęte sankcją. Stanowi również podstawę do wszczęcia postępowania odszkodowawczego przez Usługodawcę.
 6. Wszelkie wykorzystanie znaków firmowych i zdjęć pochodzących z https://www.innoaesthetics.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym sprzedaży prezentowanych produktów na aukcjach internetowych i w innych kanałach sprzedaży, spowoduje rozpoczęcie dochodzenia praw autorskich z powodu kradzieży należących do niego fotografii lub znaków firmowych.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy oraz przesłać Produkt na adres podany w § 1 pkt. 1.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w  wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt – od objęcia Produkt w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną osobę trzecią inną niż Spedytor. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9 Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej zwane Dane) przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest firma INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J., ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, posługująca się numerem NIP: 7792551391, posiadająca numer REGON: 524509590, (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie pod adresem siedziby lub poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@innoaesthetics.pl
 2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w celu niezbędnym do:
  1. zawarcia umowy sprzedaży produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);
  2. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. przesyłania informacji handlowych lub w celu marketingu bezpośredniego art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. Na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie przetwarzane są następujące dane Konsumentów/Kupujących: imię i nazwisko, adres dostawy, adres rejestrowy, numer kierunkowy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 4. Dane osobowe Konsumentów/Kupujących przetwarzane będą przez okres aż do przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży.
 5. Dane Konsumentów/Kupujących mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punku poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Konsumentów/Kupujących, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Klienta.
 8. Pozyskane od Konsumentów/Kupujących dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy, uczestniczącym w wykonywaniu obowiązków  i czynności Sprzedawcy, tj.:
  1. podmiotom dostarczającym zakupione produkty;
  2. podmiotom odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg procesu zakupowego.
 9. Konsumentom/Kupującym przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
  4. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
  5. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są w Polityce Prywatności na stronie internetowej: https://www.innoaesthetics.pl.
 11. Podanie danych osobowych, w celach dokonania transakcji kupna/sprzedaży lub rozpatrywania reklamacji, a także w celu przesłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia transakcji lub rozpatrzenia reklamacji, a także w celu otrzymania informacji handlowych lub marketingowych.
 12. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: biuro@innoaesthetics.pl lub na adres ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, tel. +48 690 160 606

§10 Postanowienie Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zgodnie z § 7 Regulaminu pod adres: ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, – z dopiskiem „Sklep internetowy – odstąpienie od umowy”

Klauzula informacyjna przy rejestracji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J., ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, posługująca się numerem NIP: 7792551391, posiadająca numer REGON: 524509590 (dalej jako „Administrator”).
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość);
  3. wywiązania się z obowiązków rachunkowych;
  4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą jest uzasadniony interes Administratora;
 3. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umów zawartych z Administratorem, a także przez czas trwania przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, księgowe, informatyczne, marketingowe – na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umów z Administratorem jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia umów z Administratorem. Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym – w szczególności przetwarzanych w celach rachunkowych.

Klauzula informacyjna przy zakupie (bez rejestracji)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J., ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, posługująca się numerem NIP: 7792551391, posiadająca numer REGON: 524509590 (dalej jako „Administrator”).
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość);
  2. wywiązania się z obowiązków rachunkowych;
  3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej z Administratorem, a także przez czas trwania przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, księgowe, informatyczne, marketingowe – na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy z Administratorem jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym – w szczególności przetwarzanych w celach rachunkowych.

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych INNOAESTHETICS.PL

 

§1 Definicje

 1. Organizator – firma INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J., ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań, posługująca się numerem NIP: 7792551391, posiadająca numer REGON: 524509590
 2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumenta, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, która wyraziła chęć uczestniczenia w organizowanym przez Organizatora Szkoleniu, po spełnieniu innych wymienionych w niniejszym Regulaminie przesłanek.
 3. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu w art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną, która dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana z Konsumentem lub Uczestnikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Za pomocą strony internetowej https://www.skinmed.pl możliwe jest zawarcie Umowy na odległość – Umowy usługi szkoleniowej.
 5. Umowa usługi szkoleniowej – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej w ramach Szkolenia, zawierana z wykorzystaniem Serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.innoaesthetics.pl
 7. Wydarzenie – warsztat, szkolenie, pokaz lub inna podobna usługa będąca przedmiotem Umowy usługi szkoleniowej. W ofercie znajdują się 3 rodzaje Wydarzeń:
  1. Szkolenie online/Webinar bezpłatne
  2. Szkolenie online/ Webinar płatne
  3. Szkolenie stacjonarne płatne
 8. Zgłoszenie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy usługi szkoleniowej określające czas, miejsce, rodzaj oraz cenę Wydarzenia.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych na odległość.

§2 Zawarcie Umowy usługi szkoleniowej

 1. Liczebność grupy ustala się na każde Wydarzenie osobno. W okresie formowania grupy liczebność grupy może być większa lub mniejsza.
 2. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany w każdym czasie programu Wydarzenia, miejsca lub czasu jego odbywania. Organizator informuje Uczestników o każdorazowej zmianie przedmiotu Wydarzenia, trenera, miejsca lub czasu jego odbywania poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub telefonicznie. W przypadku dokonania przez Organizatora takiej zmiany, jeśli Uczestnikowi upłynął już 14-dniowy (czternastodniowy) termin do odstąpienia od umowy, Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w takim Wydarzeniu i odstąpić od umowy w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji o dokonanej przez Organizatora zmianie.
 3. Organizator zastrzega, że Wydarzenie odbędzie się jedynie w przypadku zgłoszenia się na niego określonej minimalnej liczby uczestników.
  W przypadku gdy liczba jego uczestników nie osiągnie takiego ustalonego minimum Organizator zastrzega sobie uprawnienie:

  1. do odwołania Wydarzenia,
  2. do przekształcenia w Wydarzenie indywidualne
   Organizator może skorzystać z uprawnienia do odwołania Wydarzenia nie później, niż na 3 (trzy) dni przed planowanym jej rozpoczęciem. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odwołania danego Wydarzenia, Organizator informuje Uczestników, którzy nabyli to Wydarzenie, mailowo bądź telefonicznie o jego odwołaniu, a także dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności uiszczonych przez Uczestnika za takie Wydarzenie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia powiadomienia Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zastrzeżenia maksymalnej liczby Uczestników mogących wziąć udział w Wydarzeniu. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby Uczestników mogących wziąć udział w danym Wydarzeniu, uniemożliwione zostanie składanie dalszych Zgłoszeń na takie Wydarzenie.
 5. Gwarancją uczestnictwa w Wydarzeniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego Zgłoszenia i opłacenie zadatku w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy Organizatora numer: Alior Bank 47 2490 0005 0000 4500 2431 1224. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie w przeciągu 2 dni roboczych wysłane potwierdzenie, o zapisaniu na listę Uczestników. Zadatek odliczany jest od kosztu kursu i jest bezzwrotny. Pozostałą część należy uregulować najpóźniej w dniu Wydarzenia – po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
  1. Kwota Zadatku zostaje ustalana indywidualnie do danego Wydarzenia
  2. W przypadku zapisu dzień przed danym Wydarzeniem, Uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłaty zadatku w momencie dokonywania zapisu lub skontaktowania się z biurem w celu uzgodnienia możliwości dokonania wpłat należności za Wydarzenie.
 6. Brak zapłaty zadatku w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z udziału w Wydarzeniu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usługi dla Uczestnika.
 7. Po otrzymaniu wpłaty za Wydarzenie, Organizator na prośbę Uczestnika wystawia fakturę VAT lub paragon, w zależności czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą czy jest osobą prywatną.
 8. O przyjęciu na Wydarzenie decyduje kolejność Zgłoszeń oraz wpłat.
 9. W zależności od rodzaju Wydarzenia oraz kiedy Organizator tego wymaga, Uczestnik jest zobowiązany o zorganizowania sobie modelek na Wydarzenie, w którym bierze udział.

§3 Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Uczestnikowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy usługi szkoleniowej bez podania przyczyny, licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. Uczestnik zawierając Umowę usługi szkoleniowej na mniej niż 14 dni przed dniem Wydarzenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi szkoleniowej przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi szkoleniowej.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Organizator niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy, zwróci Uczestnikowi otrzymane od Uczestnika płatności tytułem Umowy usługi szkoleniowej.
 5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Uczestnika w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Organizator.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia w Serwisie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, co nie wpływa na prawa użytkowników nabyte przed zmianą.

§6 Dane kontaktowe Organizatora

INNOBEAUTY Kruś-Antkowska, Zientek Sp. J.
ul. Wawerska 13A, 60-302 Poznań
NIP: 7792551391, REGON: 524509590
e-mail: biuro@innoaesthetics.pl
tel: 690 160 606
kontakt z biurem pon – pt godz. 8-16

Regulamin Promocji NAWILŻENIE I OCHRONA SKÓRY LATEM – Ty decydujesz co otrzymujesz!

 

§1 Czas trwania Promocji:

Promocja obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 do 31 lipca 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy Klientów Profesjonalnych.

§2 Rabat automatyczny:

Rabat nalicza się automatycznie po dodaniu do koszyka 2, 3 lub więcej produktów.

Zasady uzyskania prezentów do zakupów:

– kupując 2 produkty otrzymasz GRATIS pędzel kosmetyczny do nakładania peelingów,

– kupując 3 produkty otrzymasz GRATIS ampułki INNO-TDS XEROSKIN-ID,

– kupując 4 lub więcej produktów GRATIS do wyboru INNO-EXFO XEROSKIN PEEL lub INNO-TDS XEROSKIN-ID.

§3 Wyłączenia

Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami. Nie obejmuje kosztu dostawy.

§4 Zmiana lub zakończenie Promocji

Sklep www.innoaesthetics.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej zakończenia przed planowanym terminem.

§5 Odpowiedzialność

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające skorzystanie z promocji.

§6 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2024 roku i obowiązuje do dnia 31 lipca 2024 roku.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sklep www.innoaesthetics.pl

§7 Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@innoaesthetics.pl lub telefoniczny 797 234 969 lub 690 160 606

 

Regulamin Promocji Wakacyjna pielęgnacja – INNO EXFO HRP z RABATEM -20%

 

§1 Czas trwania Promocji:

Promocja obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 do 31 lipca 2024. Dotyczy Klientów Detalicznych.

§2 Rabat automatyczny:

Rabat –20% nalicza się automatycznie po dodaniu do koszyka produktów:
– INNO-EXFO XEROSKIN HRP 4+4*2 ML

– INNO-EXFO SENSITIVE HRP 4*2ML

– INNO-EXFO AKN HRP 4*2ML

– INNO-EXFO REDNESS HRP 4*2ML

– INNO-EXFO SCALPEEL HRP 4*8ML

§3 Wyłączenia

Promocja nie łączy się z innymi obowiązującymi promocjami. Nie obejmuje kosztu dostawy.

§4 Zmiana lub zakończenie Promocji

Sklep www.innoaesthetics.pl zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub jej zakończenia przed planowanym terminem.

§5 Odpowiedzialność

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające skorzystanie z promocji.

§6 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2024 roku i obowiązuje do dnia 31 lipca 2024 roku.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sklep www.innoaesthetics.pl

§7 Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@innoaesthetics.pl lub telefoniczny 797 234 969 lub 690 160 606